Vize naší školy 2020

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

červen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Aktuální události

Žádné události

Třída 3.

Ročník: 2018 / 2019

Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Vorlová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Český jazyk

Žák pamětně zvládá vyjmenovaná slova a umí je používat v textu. Odůvodňí a správně napíše i/y po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech po S, V a Z. Dokáže vyhledat vyjmenovaná slova a jejich tvary v textu. Rozezná a pozná sloveso jako pojmenování děje. Dokáže určit osobu, číslo a čas, vyčasuje sloveso v přítomném, minulém a budoucím čase. Dokáže vytvořit větu jednoduchou, spojit krátké věty do souvětí a užívat k tomu vhodné spojovací výrazy. Ve slohové vyuce vytvoří krátkou zprávu, pozvánku, dokáže správně napsat adresu. Při čtení dokáže reprodukovat obsah textu, čte plynule s porozuměním.

Matematika

Dokáže vyřešit slovní úlohu na sčítání, odčítání, násobení a dělení trojciferných čísel. Naučí se a pochopí časové údaje při řešení různých situací z běžného života - jízdní řády, tabulky. Zvládne evidovat složitější statistické a dynamické situace pomocí slov a tabulek. Osvojí si násobení zpaměti dvojciferných čisel jednociferným činitelem mimo obor malé násobilky. Násobí a dělí součet nebo rozdíl dvou čísel. Zvládne sčítání trojciferných čísel pod sebou. Geometrie - třídí trojúhelníky dle délek stran, uvede příklady těchto útvarů ve svém okolí. Dokáže určit obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran. Pomocí stavebnice dokáže modelovat rovinné útvary podle zadání a zvládne vymodelovat osově souměrné rovinné útvary.

Prvouka

Člověk a jeho zdraví - naučí se zásady zdravého stravovacího a pitného režimu a tyto uplatňovat ve svém životě. Určí a popíše základní části lidského těla, včetně nejdůležitějších vnitřních ústrojí, smyslů, orgánu a org. soustav, vysvětlí jejich funkci. Rozliší etapy lidského života. Ví, jak se má chovat v krizových situacích, nacvičí si volání na tísňové linky. Seznámí se s možnostmi pomoci v případě vlastního ohrožení. Dokáže vyhledat informace o životě v současnosti a minulosti, porovná současný a minulý život lidí. Rozezná nejznámější rostliny a živočichy, dokáže popsat stavbu jejich těla. Rozezná mimiřádnou událost a pozná rizika s nimi spojená. Nacvičují si evakuaci při požáru.

Matematika 

Žák si osvojí sčítání a odčítání dvojciferných čísel pod sebou. Zdokonalí se ve sčítání a odčítání v oboru 0 - 100. Naučí se dělit čísla se zbytkem a používat tyto operace ve slovních úlohách. Zorientuje se v oboru čísel 0-1000, naučí se číst a zapisovat tato čísla. Dokáže trojciferná čísla znázornit na číselné ose a správně je zaokrouhlovat na desítky a stovky. Čísla také dokáže rozložit v desítkové soustavě a porovnávt jejich hodnoty. Naučí se pamětně sčítat a odčítat trojciferná čísla . Pochopí, jak správně narýsovat úsečku, přímku, polopřímku a rozumí pojmům vrchol, strana, úhlopříčka mnohoúhelníku. Dokáže vyjmenovat tělesa a rovinné útvary. 

český jazyk

Pozná a rozliší slovní druhy, rozezná slovo ohebné a neohebné, rozumí těmto pojmům. V základním tvaru dokáže rozlišit všechny ohebné slovní druhy. Dokáže vyhledat informace v encyklopediích a slovnících pro děti. Pozná podstatné jméno, umí určit pád, rod a číslo podstatných jmen. V písemném projevu dokáže správně používat vhodn jazykové prostředky a interpunkci, správně píše vlastní jména států, ulic, zeměpisných názvů. Pamětně zvládá vyjmenovaná slova po P - dokáže je používat v textu, zná pravopis y/i po obojetných souhláskách. Dokáže sestavit osnovu, popíše podle ní zvíře, reprodukuje obsah textu.

Prvouka

Lidé kolem nás  - Seznámí se s pojmy úplná, neúplná rodina, rozlišuje rodinu, zná základní lidská práva a svoje práva. Uplatňuje základní pravidla slušného chování. Zná povolání své nejbližší rodiny. Zná životní podmínky - dokáže vysvětlit význam vody, vzduchu, ohně, nerostů, hornin, půdy pro život člověka. Rozezná živou a neživou přírodu, Uvede nejznámější rostliny a živočichy. Popíše jednoduchou stavbu těla rostlina a živočichů.

Matematika

Sčítání a odčítání dvouciferných čísel v oboru 0 - 100. Žák dokáže rozložit čísla na desítky a jednotký, správně sečíst a odečíst dvouciferná čísla. Používá sčítání a odčítání čísel ve slovních úlohách, v tabulkách. Dokáže zaokrouhlovat čísla v oboru 0 - 100.

český jazyk

Vyjmenovaná slova po M - žák dokáže vysvětlit význam jednotlivých vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Dokáže použít tato slova ve větách, vyhledá je v textu. 

Prvouka

Žák vysvětlí význam jednotlivých povolání, zná povolání rodičů a jejich pracovní prostředí. Dokáže vypravovat o svých zájmech. Vysvětlí význam Vánoc, zná rodinné tradice a správně pojmenuje členy rodiny.

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po L - Žák pamětně zvládá vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná. Dokáže tato slova používat správně v textu. Oddůvodňuje a správně píše i/y ve slovech vyjmenovaných, příbuzných a ve slovech, která nejsou příbuzná ke slovům vyjmenovaným. Zná význam vyjmenovaných slov. Dokáže vyhledat vyjmenovaná slova a slova příbuzná v textu.

Plynule čte texty a reprodukuje jejich obsah.

Matematika

Násobilka 8 a 9 - Násobí a dělí zpaměti v oboru osvojených násobilek. Dokáže vypočítat slovní úlohy s příklady n - x více, n - x méně. Ovládá jednoduché řešitelské strategie slovních úloh. Dokáže určit sudé a liché číslo. Dokáže sčítat a odčítat dvojciferná čísla s přechodem přes základ 10. 

Geometrie - Pozná vzájemnou polohu dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky. přímka, polopřímka, úsečka. Dokáže změřit pomocí pravítka velikost úsečky, zná jednotky délky. 

Prvouka

Místo, kde žijeme - dokáže popsat rozdíly mezi městem a vesnicí. Zná polohu České republiky v Evropě, její státní symboly, sousední státy. Orientuje se v plánku obce, dokáže vyjmenovat úřady a služby v obci. Zná krajinu v okolí svého bydliště. Ví, jak ochránit životní prostředí ve svém okolí. 

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search