Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Kalendář událostí

květen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Aktuální události

Žádné události

Třída 3.B

Ročník: 2021 / 2022

Třídní učitelka:  Mgr. Jaroslava Vorlová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Český jazyk

Dokončíme vyjmenovaná slova po V a Z, zároveň si žáci budou ověřovat pochopení psaní i/y ve vyjmenovaných slovech a ve slovech příbuzných. Měly by samostatně poznat všechna slova příbuzná a určit správný pravopis. Jako přípravu na čtvrtou třídu začneme ještě probírat mluvnické kategorie u sloves. Dokáže určit u sloves osobu, číslo a čas. Začneme také skladbu, větu a souvětí. Žák by měl zvládnout spojení vět do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy.

Matematika

Žáci si osvojí početní operace s trojcifernými čísly - pamětné sčítání a odčítání, písemné sčítání a odčítání pod sebou. Naučí se řešit slovní úlohy, ve kterých budou aplikovat a modelovat osvojené početní operace. Začneme také násobení čísel jednociferným činitelem pod sebou. Žák dokáže dělit se zbytkem i beze zbytku dvojciferná čísla. V geometrii začneme pracovat s trojúhelníkem s ryskou ( rýsování kolmic) a s kružítkem. Budeme se také učit, jak se zachází a řídí podle jízdních řádů a zaznamenávat údaje do tabulek. 

Prvouka

V kapitole člověk a jeho zdraví se dozvíme, jak uplatňovat zásady zdravého stravovacího a pitného režimu, vhodnou skladbou jídelníčku. Žáci dokáží popsat základní části lidského těla. V kapitole o bezpečnosti se seznámíme s chováním v krizových situacích, základními pravidly silničního provozu, vhodností her. Vysvětlíme se také pojmy osobní bezpečí a nebezpečného chování vůči spolužákům ( šikana, týrání. V kapitole o přírodě se dozvíme něco o stavbě hub, rostlin a těla živočichů.

Český jazyk

Tvarosloví - Žáci poznají a rozšliší všechny slovní druhy v základním tvaru. Dokáží rozdělit slovní druhy na ohebné a neohebné. U podstatných jmen rozezná a dokáže třídit slova na děje a vlastnosti. Budeme pokračovat ve vyjmenovaných slovech po P - žák rozliší a oddůvodní a správně napíše i/y ve vyjmenovaných slovech, pamětně zvládne vyjmenovaná slova po P a dokáže je používat v textu, vysvětlí význam slov vyjmenovaných a příbuzných.

V písemném projevu budeme pokračovat v opakování psaní základních tvarů malých a velkých psacích písmen, dokáží napsat krátký dopis, blahopřání, inzerát.

Matematika

Začneme probírat číselný obor 0 - 1000. Žáci porozumí rozkladu trojciferných čísel na stovky, desítky jednotky, dokáží porovnávat trojciferná čísla, počítat po jednotkách, po desítkách, po stovkách. Pochopí zápis čísla na číselné ose a jeho zobrazení. Dokáže využívat číselnou osu k porovnávání čísel. Zvládne pamětné sčítání a odčítání trojciferných čísel.

Geometrie - rozezná rovinné útvary - trojúhelník, čtverec, obdélník a kruh. Rozliší vrcholy a strany těchto útvarů, dokáže je narýsovat.

Prvouka

Žáci pochopí rozmanitosti přírody. Dokáže vysvětlit význam vody, vzduchu, ohně , nerostů hornin, půdy pro život člověka. Dokáže vyjmenovat nejznámější rostliny a živočichy vyskytující se v obci a jejím okolí. Vybrané živočichy a rostliny zařadí do příslušného přírodního společenství. Dokáže popsat vlastnosti některých látek a jejich změn na základě pozorování a pokusů. 

Český jazyk 

V listopadu a prosinci budeme probírat vyjmenovaná slova po písmenech B - L - M

Žáci si osvojí a pamětně budou zvládat vyjmenovaná slova. Naučí se je vyhledávat a používat je textu. Poznají jejich význam a tvary slov příbuzných. Naučí se oddůvodnit a správně napsat i/y v obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech po B - L - M.

Leden - zopakujeme si tvarosloví a známé slovní druhy ze 2. ročníku. V lednu to budou podstatná jména, přídavná jména a zájmena. Žáci rozliší různé tvary těchto slovních druhů. Dokáží rozlišit ohebné a neohebné slovní druhy v základním tvaru.

V písance budeme opakovat psaní velkých a malých písmen. 

Čtení - čtení krátkých ukázek v čítance, pokusíme se také některé pohádky zdramatizovat, nakreslit komiks. Po Vánocích si ukážeme knihy, které děti dostaly a mají je už přečtené. 

Komunikační a slohová výchova - budeme společně rozvíjet slovní zásobu, poznávat význam slov. Využívat mluveného projevu, dialogu, verbální a nonverbální prostředky komumikace. Naučí se popisovat různé činnosti, postavy, 

Matematika 

V listopadu budeme probírat násobilku 9. Děti by poté měly zvládnout násobit a dělit v oboru osvojených násobilek, násobit a dělit součet nebo rozdíl dvou čísel, rozeznat nejbližší nižší a vyšší násobek čísla.

V prosinci zvládneme zápis čísla v desítkové soustavě, rozklad čísla v desítkové soustavě a pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Při výpočtech také žáci zvládnou používání závorek při výpočtech.

Leden - Žáci si osvojí sčítání a odčítání dvojciferných čísel pod sebou. Dokáží vykonat zkoušku při výpočtu. Naučí se používat řešitelské strategie - pokus - omyl. Řešit a tvořit slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení, dělení.

Geometrie - Žáci dokáží popsat druhy čar, polopřímku, přímku, úsečku. Dokáží určit vzájemnou polohu přímek ( rovnoběžky, různoběžky). 

Prvouka

Dokáží samostatně vyprávět o obci a místě, ve kterém žijí. Dokáží určit hlavní světové strany na mapě, vysvětlí význam barev na mapě. Dokáží vyprávět o své rodině, příbuzenských vztazích, soužití lidí. Znají povolání svých rodičů, uvědomují si význam zaměstnání. Seznámí se s životními podmínkami člověka, rozeznají živou a neživou přírodu. 

Český jazyk - Září - v září je naším cílem zopakování učiva 2. ročníku - druhy vět, psaní ú,ů,u, abeceda, spodoba, slovní druhy

Říjen - Žák rozezná a vyhledá slova opačného významu, dokáže doplnit a přiřadit slova souřadná, nadřazená a podřazená, uvede příklady slov opačných. Dokáže vypravovat podle obrázkové osnovy, zvládne popis osoby. 

Listopad - Pamětně zvládně vyjmenovaná slova po B a L. Oddůvodní jejich pravopis a dokáže je vyhledat v textu. 

Matematika - Září - V září je cílem zopakování a utužení učiva z druhého ročníku - sčítání a odčítání v oboru 0-100, násobilka 1-5, základní pojmy z geometrie. Dokáže násobit a dělit v oboru násobilky 6 a 7.

Říjen - dokáže násobit a dělit v oboru násobilky 8 a 9. Bude správně zaokrouhlovat dvojciferná čísla. V geometrii dokáže určit vzájemnou polohu dvou přímek - rovnoběžky, různoběžky.

Listopad - dokáže řešit slovní úlohy na sčítání, odčítání, násobení a dělení. Zvládne sčítat a odčítat dvojcifrná čísla s přechodem přes desítku. Zvládne písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

Prvouka - Září - dokáže samostatně vyprávět o obci, ve které žije. Orientuje se podle plánku obce, dokáže popsat mělnický region a popsat regionální památky. 

Říjen - dokáže vyhledat informace o životě v současnosti a minulosti regionu. Vybere vhodná místa pro hru a tráveí volného času, uvede možná nebezpečí i způsoby, jak jim čelit. Zvládne bezpečné chování v rizikovém prostředí v silničním provozu. Pozná základní dopravní značky.

Listopad - Dokáže se orientovat podle mapy v krajině, určí světové strany, pozná barvy na mapách. Seznámí se se symboly České republiky. Zvládne určit rozdělení České republiky na menší územní a správní celky.

 

 

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search