Vize naší školy 2020+

OSOBNOST - ODPOVĚDNOST - UČENÍ PRO BUDOUCNOST

Třída 2.B

Ročník: 2021 / 2022

Třídní učitelka:  Mgr. Jaroslava Vorlová  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

září - opakování učiva 1. ročníku

říjen - listopad

- sčítám a odčítám do 20 s přechodem přes desítku

- dokážu používat závorky při sčítání a odčítání do 2é s přechodem přes desítku

- zapíšu  a přečtu číslice v oboru do 100, vyhledám a zobrazím je na číselné ose do 100

- vyznačím ve dvociferném čísle řád jednotek a desítek.

- počítám po desítkách a po jednotkách do 100

- rozumím poojmům sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl

- sčítám a odčítám desítky, sčítám a odčítám dvojciferná čísla s číslem jednociferným bez přechodu desítky

- seznamuji se s jednotkami délky, hmotnosti a objemu a prakticky je používám

- rozeznám a pojmenuji prostorové útvary - krychle, kvádr, koule, válec, kužel, jehlan

pracuji s pravítkem rozeznám a pojmenuji přímou, lomenou a křivou čáru

Jazyková výchova - opakování 1. ročník

- dokážu rozložit slovo na hlásky, rozliším zvukově i graficky všechna známá písmena ( velká, malá, tiskací, psací).

- doplním chybějící písmeno, slabiku do slova tak, aby slovo mělo svůj smysl, sestavím správné pořadí slov ve větě.

- píšu velké písmeno na začátku věty a ve vlastních jménech osob, píšu správné znaménko na konci věty.

Jazyková výchova - 2. ročník

- dokážu vyjmenovat písmena abecedy správně za sebou, seřadit slova podle začátečního písmene abecedy. Podle druhého a případně dalších písmen seřadím slova podle abecedy za sebou.

- přiřadím a rozliším slova stejného významu, opačného významu. 

- vyhledám a jmenuji slovo citově zabarvené, rozlišuji nadřazenost a podřazenost slov.

- dokážu rozdělit slovo na konči řádku, označím přízvučnou slabiku ve slově.

- rozlišuji a vyslovuji správně krátké a dlouhé samohlásky.

Komunikační a slohová výchova

- naslouchám textu, rozumím mu, dokáži převyprávět děj příběhu a graficky ho doplnit

- podle situace volím vhodné oslovení a pozdrav, vyslechnu druhého, respektuji pravidla slušného chování.

- rozumím jednoduchým pokynům z různých oblastí života, např. v dopravě, knihovně, divadle.

Písemný projev

- píše správně tvary písmen, číslic, spojuje čitelně a správně písmena a slabiky

Literární výchova

- čte test se správnou výslovností a frázováním. Čte ve správném tempu s vhodnou melodií vět. 

- dokážu vyjádřit pocity z přečteného textu, nakreslím děj příběhu, čtu nahlas i potichu. 

- reprodukuji básně a obsahy textů, konkrétně vysvětlím literární pojmy - kniha čtenář, divadelní představení, loutkové divadlo, herec, režisér, verš, rým.

Historie

Projekty

Vize

Kontakty

Komenského 200, 277 32 Byšice

  • dummy +420 315 696 219

  • sbor.: +420 315 602 024

  • dummy skola@zsbysice.cz

Škola v projektech

Search